Ympäristöministeriö on perustanut Naapurinvaaraan maisemanhoitoalueen, joka on Suomen viides.

Ympäristöministeriö teki päätöksen marraskuun loppupuolella.

Ympäristöministeriö ja Kainuun ELY-keskus tiedottavat, että Naapurinvaaran maisemanhoitoalue luo edellytyksiä alueen luonnon- ja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden ja niihin liittyvien arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Maisemanhoitoalue perustettiin luonnonsuojelulain nojalla.

Aloitteen maisemanhoitoalueen perustamisesta teki Naapurinvaaran kyläyhdistys ry. Perustamista on valmisteltu Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johtamassa hankkeessa kiinteässä yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja eri sidosryhmien kesken. Sotkamon kunta on tukenut hanketta.

Päätökseen sisältyy alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa tehdään selkoa alueen arvoista sekä maisemanhoidon toteuttamisen keinoista. Perustamispäätökseen sisältyy suosituksia maisemanhoidon käytännön toteuttamista varten.

Naapurinvaaran maisemanhoitoalueen perustamisen tavoitteena on edistää alueen luonto- ja maisema-arvojen sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymistä ja vahvistumista. Alueen maisemanhoidon päämääränä on tukea aluetta koskevien suunnitelmien, maakunta- ja kuntakaavojen sekä alueen asukkaiden ja maanomistajien maisemanhoitoa koskevien tavoitteiden toteutumista.

Naapurinvaaran vaara-asutus on ainutlaatuinen yhdistelmä tasapainoista rakentamista, arvokkaita luonnonympäristöjä ja laajoja perinnebiotooppeja. Sen maisemat muodostavat harmonisen kokonaisuuden ja siellä on monia kulttuurimaisemien kannalta merkittäviä kohteita.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä